fbpx

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Warunkiem zawarcia Umowy na Szkolenie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu Sprzedaży oraz niniejszego Regulaminu. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin Sprzedaży.
 2. Definicje zawarte w Regulaminie mają odpowiednie zastosowanie do niniejszego Regulaminu. 
 3. Organizatorem szkoleń jest  firma:  

Pracownia E. Ewatherwax Szymon Niemiec ul. Powsińska 40/2, 02-903 Warszawa, NIP: 5212639583, REGON: 0132822250 tel. 535 833 855, szymon@niemiecszymon.pl

 1. Umowa z Użytkownikiem na wybrane Szkolenie zawierana jest przed rozpoczęciem Szkolenia, najpóźniej do 1 dnia roboczego przed jego rozpoczęciem z zastrzeżeniem wyczerpania miejsc na to Szkolenie.
 2. Aktualne terminy i miejsca szkolenia znajdują się na stronie www.niemiecszymon.pl

PLATFORMA SZKOLENIOWA 

 1. Po dokonaniu zakupu szkolenia online Klient otrzymuje na e-mail informacje niezbędne dla skorzystania ze szkolenia online – o  ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu, Umowy, oferty lub informacji o konkretnym szkoleniu.
  Szkolenie to będzie mieć następujące parametry:
 2. a) maksymalna liczba szkoleń, które odbywać się będą w ramach jednego szkolenia wynosi 20;
 3. b) podstawowy czas trwania poszczególnego szkolenia to nie mniej niż 90 minut.
 4. Uczestnik po dokonaniu logowania do platformy szkoleniowej może skorzystać ze szkolenia online.
 5. O ile wynika to z informacji o szkoleniu, Uczestnik ma prawo do otrzymania po przeprowadzonym szkoleniu materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej. Materiały te stanowią każdorazowo podsumowanie tematyki omawianej podczas szkolenia.
 6. Użytkownik nie może, bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Organizatora przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy.
 7. Klient nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu tego szkolenia bez pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Organizatora. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Organizatora, Organizator może zażądać od Klienta skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet. 
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Platformy szkoleniowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu z infrastrukturą informatyczną Klienta.